Mag-sign up sa Drive-Thru Flu Clinic ng HPSM

Sa pakikipagtulungan ng Safewaysafeway-iconPharmacy

Salamat sa pag-sign up para makuha ang libre ninyong bakuna laban sa trangkaso! Makakatulong ito na mapanatili ninyong ligtas ang sarili, ang inyong pamilya, at komunidad!

Dapat kayong mag-RSVP bago pumunta sa klinika

Makakatulong ito sa amin na matiyak na may sapat kaming bakuna para sa lahat.

Sabado

Nobyembre 7, 2020

10 am – 2 pm

801 Gateway Blvd.
South San Francisco


Kumuha ng isang libreng regalo! habang tumatagal ang mga suplay

Liskedyul ang inyong appointment

 1. I-click ang RSVP button sa ibaba, na magbubukas ng page sa pag-sign up ng Safeway sa isang bagong browser window
 2. Pumili ng oras ng appointment mula sa mga available na slot
 3. Ilagay ang pangalan ng bawat tao sa inyong sasakyan na gustong magpabakuna
  • Bukas ang klinika sa mga miyembro ng HPSM na tatlong taong gulang pataas
 4. I-click ang button na “Submit and Sign Up”
I-click ang RSVP para iiskedyul ang inyong bakuna laban sa trangkaso RSVP

Maghanda para sa inyong appointment

 • I-download at i-print ang informed consent form, sagutan ito at dalhin ito sa klinika
  • Sumagot ng isang form para sa bawat tao sa inyong sasakyan na gustong magpabakuna
  • Kung hindi ninyo ma-print ang form, pumunta lang sa oras ng inyong appointment at bibigyan namin kayo ng form na sasagutan
 • Dapat kayong magpunta nang nakasasakyan: hindi kayo puwedeng maglakad o gumamit ng serbisyo sa sasakyan para sa pangangalagang pangkalusugan ng HPSM papunta sa event na ito
 • Dalhin ang HPSM member ID card ng bawat tao sa inyong sasakyan na gustong magpabakuna
 • Mag-mask o telang pantakip sa mukha
 • Magsuot ng damit na mabilis na mababakunahan ang inyong braso

Mangyaring HUWAG pumunta sa klinika kung may sakit kayo

Ano ang mangyayari sa klinika

Isasagawa ang klinika sa paradahan sa harap ng tanggapan ng HPSM

 • Makakatulong sa inyo ang mga karatula sa malapit para mahanap ito
 • Kapag nakarating na kayo, ipapakita sa inyo ng mga volunteer kung saan ididiretso ang inyong sasakyan
 • Pumila sa loob ng inyong sasakyan

Kapag kayo na

 • Manatili sa loob ng sasakyan at buksan ang bintana
 • Ipakita ang inyong HPSM member ID card
 • Babakunahan kayo sa loob ng inyong sasakyan sa nakabukas na bintana